Praca na wysokości

Jak podają statystyki Państwowej Inspekcji Pracy upadek z wysokości jest przyczyną co 6 wypadku śmiertelnego w całej gospodarce narodowej i aż co 3 wypadku śmiertelnego w budownictwie.

Do najczęściej wymienianych przyczyn wypadków przy pracy związanych z upadkiem z wysokości należą przede wszystkim:

 • niewłaściwe zachowanie się pracowników podczas pracy, spowodowane brakiem szkoleń z zakresu bhp,
 • brak lub zły stan techniczny urządzeń ochronnych,
 • niewłaściwa organizacja i koordynacja robót,
 • tolerowanie przez bezpośredni nadzór odstępstw od podstawowych zasad bhp,
 • niska świadomość zagrożenia.

 

Nie każdy z nas wie, że praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem gruntu lub podłogi.

Niezależnie jednak od wysokości, na jakiej znajduje się pracownik jesli takie powierzchnie są:

 • osłonięte ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi lub
 • wyposażone są w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości,

to wówczas praca nie jest już zaliczana do pracy na wysokości.

Prace wykonywane na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. W związku z tym każdy pracodawca organizujący takie prace powinien wywiązywać się z obowiązku przede wszystkim zapewnienia bezpośredniego nadzoru wyznaczonych osób nad tymi pracami. Funkcje taką mogą spełniać np. kierownicy budów lub określonych robót, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Poza tym pracodawca powinien zagwarantować asekurację osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne przez innych pracowników, którzy bezpośrednio prac tych nie wykonują. Niezmierne ważne jest, aby wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej pracy oraz występujących zagrożeń oraz przeszkolić pracowników w zakresie posługiwania się tymi środkami. W tym celu pracodawca jest obowiązany przede wszystkim dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości ale także poinformować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Wysokość

Praca na wysokości

Podstawowe rodzaje sprzętu chroniącego przed upadkiem pracownika z wysokości to:

 • uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe,
 • linki bezpieczeństwa,
 • amortyzatory,
 • urządzenia samohamowne
 • inne środki chroniące przed upadkiem z wysokości np. siatki bezpieczeństwa

Skuteczność wymienionych środków ochrony indywidualnej zależy jednocześnie od wielu czynników. Niezmiernie ważny jest właściwy dobór stosowanego sprzętu oraz jego absolutna sprawność we wszystkich warunkach wykonywania pracy. Z drugiej zaś strony nawet najlepszy sprzęt nie może prawidłowo zadziałać jeśli pracownik nie potrafi go umiejętnie zastosować. Dlatego też umiejętność prawidłowego posługiwania się przez pracowników przydzielonym sprzętem jest równie ważna.

Podstawowe rodzaje sprzętu chroniącego przed upadkiem pracownika z wysokości to:

 • uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe,
 • linki bezpieczeństwa,
 • amortyzatory,
 • urządzenia samohamowne i inne środki chroniące przed upadkiem z wysokości.

Poza korzystaniem ze z przydzielonych środków ochrony indywidualnej pracodawca organizujący prace na wysokości powinien mieć na uwadze wprowadzenie urządzeń ochronnych takich jak np. osłony (bariery) miejsc niebezpiecznych czy prawidłowe oznakowanie stref i miejsc niebezpiecznych np. otwory w stropach, sufitach.

Prewencję w bezpiecznej pracy na wysokości uzupełnia aspekt prawidło prowadzonych  szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Osoba kierująca pracownikami powinna przeprowadzić instruktaż pracowników, uwzględniający przede wszystkim:

 • imienny podział pracy,
 • kolejność wykonywania zadań,
 • wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Aby zminimalizować zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na wysokości można posłużyć się zasadami podawanymi przez Państwową Inspekcję Pracy. Według nich:

 • Nie rozpoczynaj pracy na wysokości bez dokładnego jej zaplanowania.
 • Upewnij się, czy rozważono wszystkie możliwe okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie.
 • W żadnym przypadku nie lekceważ zagrożenia. Proste środki, typu „zachować szczególną ostrożność”, są zwykle niewystarczające.
 • Zawsze przeanalizuj, czy są bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy.
 • Używaj wyłącznie sprawnego sprzętu ochronnego dostosowanego do specyfiki pracy na wysokości.
 • Nigdy nie dopuszczaj do stosowania drabin w sytuacji, gdy pracę można wykonać przy użyciu innych urządzeń, np. podestów, schodków przystawnych, narzędzi o odpowiednio długich uchwytach.
 • Upewnij się, czy pracownicy umieją posługiwać się przydzielonym sprzętem ochronnym.
 • Upewnij się, czy praca na wysokości jest właściwie nadzorowana.