Pracodawco, pamiętaj o szkoleniu

Na pracodawców zatrudniających nowych pracowników polskie prawo nakłada wiele obowiązków.  Te obowiązki zależą m.in. od formy umowy, na jaką zatrudnimy pracowników.

Jeśli nowy pracownik zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę obowiązkiem pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapewnić mu szkolenie wstępne bhp. Szkolenie to musi zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pełne szkolenie wstępne składa się z dwóch następujących po sobie części. Pierwszą jest instruktaż ogólny, przeprowadzany przez osobę posiadają określone prawem uprawnienia:

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (§ 10 ust. 2).*

Zgodnie z tym przepisem w praktyce instruktaż ogólny może przeprowadzić np.:

  • odpowiednio wykształcony pracownik firmy zewnętrznej z dziedziny szkoleń bhp,
  • pracodawca, o ile pełni w zakładzie pracy takie obowiązki i posiada jednocześnie ważne szkolenie okresowe bhp dla pracodawców pełniących obowiązki służby bhp,
  • pracownik zakładu pracy pełniący takie obowiązki w zgodzie ze swoimi uprawnieniami i wykształceniem, legitymujący się odpowiednim szkoleniem okresowym bhp.

Obecnie pracodawcy bardzo często korzystają z najwygodniejszej dla siebie formy, wybierając usługi firm zewnętrznych.

Drugą częścią szkolenia wstępnego bhp jest natomiast instruktaż stanowiskowy, który przeprowadza bezpośredni przełożony nowego pracownika. W trakcie tej części pracownik powinien zostać zaznajomiony przede wszystkim z:

  • przepisami, procedurami czy regulaminem wewnątrzzaładowym,
  • zakresem swoich obowiązków,
  • infrastrukturą zakładu pracy,
  • oceną ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy,
  • maszynami, urządzeniami oraz dedykowanymi im instrukcjami bhp,
  • substancjami niebezpiecznymi, z którymi może mieć kontakt oraz ich kartami charakterystyk,
  • sposobem ochrony przed zagrożeniami.

WAŻNE

Szkolenia bhp nie są obowiązkiem w przypadku zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilno – prawnych np. umów zlecenie czy umów o dzieło, ale w przypadku zatrudniania stażystów czy przyjmowania praktykantów już tak.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie musi przechodzić szkoleń z dziedziny bhp. Jednak, kiedy taka osoba będzie zatrudniać choćby jednego pracownika musi zorganizować dla niego szkolenie wstępne bhp, a dodatkowo sama powinna wówczas przejść szkolenie okresowe bhp dla pracodawców ( i to najlepiej jeszcze przed przyjęciem do pracy nowego pracownika).

 

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)